آشنایی با مدیر


درباره شرکت ما

نام صاحب امتیاز: شرکت بیمه آسایش تدبیر ایرانیان

مدیر عامل :علیرضا اخوان روفیگر

سوابق علمی و شغلی
-کارشناسی مدیریت بازرگانی
-ورود به صنعت بیمه در سال 1376
-تاسیس اولین شرکت خدمات بیمه ای دربیمه دانا
-عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای بهبان شهیر سپاهان در سال 1377
-اخذ پروانه نمایندگی بیمه دانا در سال 1380
-نماینده برتر کشور در بیمه دانا در سال 1387
-نماینده برتر کشور در بیمه دانا در سال 1388
-کسب مدال نقره از نمایندگان برتر کشور در سال 1389
-نماینده منتخب بیمه دانا در چهارمین کنفرانس کسب کار بیمه کشور
-کسب رتبه اول صدور بیمه باربری در سال 1392
نماینده برتر کشور در بیمه دانا در سال 1392
همکاری با شرکت های:
سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
شرکت مهندسی مرآت پولاد
شرکت مهندسی تابان نیرو سپاهان
شرکت تکادو
شرکت توکاریل
اتحادیه تاسیسات مکانیکی شهرستانها
جمعی ازشرکتهای حمل و نقل استان اصفهان
آژانس مسافرتی یادمان
آژانس مسافرتی جهانگرد
آژانس مسافرتی مشیر
شرکت آسمان فراز،گپ

شزکت احرار سپاهان


صدور در رشته های:
 شخص ثالث ،بدنه،باربری،آتش سوزی انواع  عمر،درمان، حوادث ,مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی،متصدیان حمل و نقل، قرارداد تضمین گمرک , مسافرت خارج از کشور