پیشنهاد تمام خطر نصب


فرم پیشنهاد تمام خطر نصب

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر نصب دانا را با توجه به شرایط و پوشش های مطرح شده در صفحه بیمه تمام خطر نصب بیمه دانا  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.

پرکردن مشخصاتی همچون:
نشاني محل نصب ( آدرس كامل)
نام كارفرما ( صاحبكار )
نشاني، تلفن و نمابر
 نام پيمانكار
كد ملي يا كد اقتصادي براي اشخاص حقيقي يا حقوقي ضروري ميباشد
شرح كامل اقلام مورد نصب ( چنانچه از اقلام دست دوم استفاده ميشود مشخص فرمائيد)
درصد پيشرفت فيزيكي پروژه تا اين تاريخ مشخص
مدت بيمه نامه ( لطفاً بطور دقيق و كامل پاسخ دهيد) مدت دوره عمليات
مدت دوره آزمايش
نوع پوشش نگهداري مورد درخواست 

پرسش های فرم پیشنهاد تمام خطر نصب


آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روشهاي اجرائي ساخت تجربه دارد؟
به طرح هاي مشابهي كه قبلا بوسيله پيمانكار مجري انجام شده است اشاره فرمائيد.
آيا اين كار ادامه يا توسعه تأسيسات موجود ميباشد؟
آيا از تأسيسات موجود در دوره نصب نيز بهره برداري خواهد شد؟
آيا كارهاي ساختماني به پايان رسيده است؟
كدام يك از كارها توسط پيمانكاران فرعي انجام خواهد شد؟
تشديد خطر دركدام يك از موارد زير وجود دارد؟ آتش سوزي یا انفجار
سطح آبهاي زيرزميني در محل پروژه
نام نزديكترين رودخانه ، درياچه ، دريا و غيره به پروژه
شرايط جوي : فصل بارندگي
آيا سابقه آتشفشان ، زلزله و زلزله دريايي در محل وجود دارد ؟
آيا طراحي سازه هاي مورد بيمه براساس مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مقاوم سازي دربرابر زلزله مـي باشـد؟
درصورت امكان ، حداكثر خسارت احتمالي در يك حادثه را برحسب درصد مبلغ مورد بيمه بـرآورد كنيـد.
آيا پوشش بيمه اي براي تجهيزات ساختماني يا نصب (داربست ، اطاقك هاي موقت ، ابزار ، وسايل و... ) مورد درخواست ميباشد؟
آيا پوشش بيمه اي براي ماشين آلات ساختماني يا نصب (ماشـين آلات حفـاري , جرثقيـل هـا و ...) مـورد درخواست ميباشد؟
آيا پوشش بيمه اي براي اموال مجاور ( ساختمانها يا تأسيسات موجود در محل كار يا مجاور آن كه متعلق به صاحبكار و يا پيمانكار بوده ويا در اختيار آنها مي باشد ) در مقابل زيان يـا خسـارت ناشـي از عمليـات موضـوع قرارداد مورد نياز مي باشد ؟

و بسیاری سوالات و مشخصات دیگر که در فرم پائین جهت برآورد حق بیمه کاملا لحاظ شده است.

<