پیشنهاد مسئولیت مهندسین ناظر

پیشنهاد مسئولیت مهندسین ناظر


فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسی طراح، ناظر و محاسب

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد مسئولیت مهندسین ناظر را با توجه به شرایط  و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید. در این فرم می بایست مشخصات زیر پر شود:

الف: مشخصات عمومی فرم پیشنهاد مسئولیت مهندسین ناظر

نام كامل بيمه گذار (حقيقي / حقوقي )
2 -نشاني دقيق ، كد پستي و تلفن بيمه گذار :
3 -تعداد حوادث در سه سال گذشته و شرح نوع حوادث :

ب: مشخصات متقاضي فرم پیشنهاد مسئولیت مهندسین ناظر

بيمه گذارحقيقي : (تخصص ، درجه و پايه مهندس و متراژ ساليانه به شرح ذيل تكميل گردد) 
مهندس ناظر پايه .............. حق الزحمه دريافتي بابت هر متر مربع ................ متراژ ساليانه نظارت .............. 
مهندس طراح پايه .............. حق الزحمه دريافتي بابت هر متر مربع ............... متراژ ساليانه طراحي ..............  
مهندس محاسب پايه .............. حق الزحمه دريافتي بابت هر متر مربع ............... متراژ ساليانه محاسبه .............. 
بيمه گذار حقوقي : (تعداد اعضاء و شركا : ............................تاريخ و شماره ثبت شركت:..........................
 مشخصات اعضاء و شركا : چنانچه تعداد بيمه شده بيش از 3 نفر باشد، مشخصات آنها طبق جدول زير در پشت فرم پيشنهاد درج و مهر و امضاء گرد.

ج: مدت بیمه و میزان تعهدات مورد درخواست فرم پیشنهاد مسئولیت مهندسین ناظر
هزينه پزشكي هر نفر در هر حادثه 
هزينه هاي پزشكي در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه) 
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه 
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه) 
خسارت مالي در هر حادثه 
خسارت مالي در طول مدت بيمه

د: تائيديه بيمه گذار
بدينوسيله گواهي مي نمايد كه اظهارات فوق منطبق با واقعيت بوده و صحت آن را تاييد مي نمايم و موافقم كه اين پيشنهاد اساس صدور بيمه نامه توسط بيمه گر قرار گيرد.

به منظور آگاهی بیشتر صفحه مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دانا را مطالعه فرمائید.