پیشنهاد مسئولیت کارفرما

پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما


فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه دانا را با توجه به شرایط  و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.
در این فرم ابتدا مشخصات عمومی، نوع فعالیت ساختمانی، مدت بیمه و حداکثر پوشش ها مشخص می گردد.
سپس کلوزهای مورد درخواست معین می شود. در ادامه برخی از این کلوزها مطرح می شود.

اماکن وابسته خارج از محدوده مکانی مو ضوع بیمه :
برا ساس این پو شش، خسارات بدنی کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته که خارج از محدوده مکانی مو ضوع بیمه باشد و بیمه گذار حدود آن ر اتعیین کرده باشد، حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه تحت پوشش است. استثنائات : حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا با نصب غیر استاندارد تحت پوشش نمی باشد. 
جبران هزینه هاي پزشکی با اعمال تعرفه بخش خصوصی :
 بر اساس این پوشش، بیمه گر متعهد می گردد هزینه هاي پزشکی ناشی از حادثه موضوع بیمه را بر اساس صورتحساب هاي معتبر مراکز درمانی (بخش خصوصی) حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه پرداخت نماید.
جبران هزینه هاي پزشکی بدون اعمال فرانشیز:
 بر اساس این پوشش، بیمه گر متعهد می گردد هزینه هاي پزشکی موضوع این بیمه نامه را بدون اعمال فرانشیز حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه پرداخت نماید
ماموریت کارکنان:
بر اساس این پوشش، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال خسارت بدنی وارد به کارکنان حین انجام ماموریت هاي خارج از کارگاه ، از زمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر در تعهد بیمه گرمی باشد مشروط به آنکه اسامی و مشخصات آنها به صورت کتبی در زمان صدور بیمه نامه به بیمه گر اعلام و در بیمه نامه ویا الحاقیه مورد تایید قرار گرفته باشد.
استثنائات: در هر حال خسارات بدنی کارکنان ناشی از حوادث هرگونه وسایل نقلیه موتوري قابل پرداخت نیست.
حوادث وسایل نقلیه موتوري زمینی:
 بر اساس این پوشش، برخلاف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري چه در زمان استفاده وحرکت یا در زمان سکون وخاموشی ، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه و با شرایط ذیل تحت پوشش می باشد
کلوز.مسئولیت متقابل کارکنان: بر اساس این پوشش مسئولیت مدنی کارکنان بیمه گذار در قبال خسارات بدنی ناشی ازحوادث حین کارموضوع بیمه که به دلیل قصور، اشتباه و یا اهمال غیرعمدي به سایرکارکنان در محدوده مکانی موضوع بیمه وارد شود، حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه درتعهد بیمه گر می باشد.
بسیاری کلوزهای دیگر که در فرم زیر تمامی موارد آورده شده است. برای آگاهی بیشتر بیمه مسئولیت مدنی دانا را مطالعه نمائید.