پیشنهاد تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه دانا

فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر پیمانکاران

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد تمام خطر بیمه پیمانکاران با توجه به شرایط  و پوشش های  آن که در صفحه بیمه تمام خطر پیمانکاران مطرح شد، پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.
در این فرم برخی مشخصات عمومی نام کارفرما، نام پیمانکار و محل آدرس ذکر می شود.
شرح كارهاي مورد قرارداد همچون:
درصد پيشرفت فيزيكي پروژه، ابعاد ( طول ، عرض، ارتفاع ، دهانه ، تعداد طبقات )، پي روش پيكني، حداكثر عمق خاكبرداري  روشهاي اجرايي ساخت،  نوع مصالح ساختماني.
خطراتي كه در اجراي موضوع مورد بيمه بيشتر امكان وقوع دارند را مشخص فرمائيد
آتشسوزي ، انفجار  ، سيل  ، طغيان آب ، طوفان و گردباد  ، انفجار(تركاندن سـنگ )  ، آتشفشـان   ، زلزلـه دريايي  رانش زمين  ، زلزله  ، ساير خطرها  
 آيا سابقه زلزله در منطقه وجود دارد؟
آيا طراحي سازه هاي مورد بيمه براساس مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مقاوم سازي در برابر زلزله مـي باشـد؟ 
 آيا استاندارد طرح بالاتر از مقررات و ضوابط تعيين شده است؟ 
نام نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا. 
شرايط جوي: فصل بارندگي
آيا پوشش بيمه اي براي اموال مجاور ( ساختمانها يا تأسيسات موجود در محل كار يا مجاور آن كه متعلق به صاحبكار ويا پيمانكار بوده ويا در اختيار آنها مي باشد) در مقابل زيان يا خسارت ناشي ازعمليات موضوع قرارداد مورد نياز مي باشد؟
آيا بيمه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز است؟
چه پوشش هاي اضافي ديگري مورد درخواست مي باشد؟

و بسیاری موارد دیگر که به صورت کامل در فرم زیر آورده شده است.