پیشنهاد بیمه مسافرتی

پیشنهاد بیمه مسافرتی

پیشنهاد بیمه مسافرتی

فرم پیشنهاد بیمه درمان مسافرت خارج از کشور

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه مسافرتی دانا را با توجه به شرایط  و پوشش های مطرح شده در صفحه بیمه درمان مسافرت خارجی آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.

مزایای بیمه نامه مسافرتی  دانا

  1. پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی و دندانپزشکی
  2. دعاوی حقوقیاعزام همراه بیمار از ایران در صورتیکه بیمه شده بیش از ده  روز متوالی در بیمارستان باشد
  3. بازگرداندن پیکر بیمه شده متوفی به ایران
  4. کمک رسانی و راهنمائی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی 
نکات بیمه نامه مسافرتی دانا
  1. هزینه های مربوط به بیماریهای موجود ، عود کننده ، مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبال به آنها مبتال بوده ( دوران نقاهت جزء بیماری محسوب می شود ) تحت پوشش قرار ندارد.
  2. هزینه فسخ بیمه نامه و یا کاهش مدت سفر، با اخذ ویزا و یا بدون اخذ ویزا ، مبلغ -/111/21 ریال می باشد ( به شرط عدم خروج از کشور و انقضای مدت اعتبار ویزا)
  3. فرانشیز 25 یورو در هر مورد خسارت . 
  4. در صورت عدم انعقاد قرارداد و عدم پرداخت بموقع حق بیمه ، این پیشنهاد هیچگونه تعهدی برای بیمه گر و بیمه گذار نخواهد داشت
  5. اعلام خسارت باید در اسرع وقت ( زمان مشخص شده در بیمه نامه) به ( شرکت خدمات رسان ) صورت گیرد.