فرم پیشنهاد اشخاص ثالث عمومی

بیمه مسئولیت اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربوط به  بیمه مسئولیت مدنی و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت

در این فرم مشخصات کامل شامل نام بیمه گذار، نشانی دقیق، عمده ترين پروژه ها، فعاليت هايي كه توسط متقاضي بيمه طي پنج سال گذشته انجام شده است و همچنین تعداد حوادث در سه سال گذشته و شرح نوع حوادث  بیان می شود.

فرم پیشنهاد بیمه دانا

فعالیت بیمه گذار در بیمه مسئولیت قبال اشخاص ثالث : چنانچه نوع فعاليت بيمه گذار ، پروژه هاي عمراني و پيمانكاري باشد می بایست موارد زیر مشخص شود:موضوع كار، نشاني محل فعاليت، مشخصات پيمان (در صورت وجود تصوير موافقتنامه پيمان ضميمه گرد)، مدت زمان، طول اجراي كار جهت پروژه هاي طولي، تعداد نيروها، محدوده فعاليت ( داخل شهر خارج شهر)، شرح كلي از وضعيت اموال و اشخاص ثالث در مجاورت پروژه، ميزان تردد افراد ثالث در معرض خطرچنانچه نوع فعاليت بيمه گذار ، خدماتي ، صنعتي ، توليدي و بازرگاني باشد : موضوع دقيق فعاليت : نشاني دقيق محل فعاليت ،ساعت كاري، تعداد شيفت كاري، تعداد كل نيروها، محدوده فعاليت(داخل شهر خارج شهر)، شرح كلي از وضعيت اموال و اشخاص ثالث در مجاورت با مورد بيمه و نوع ارتباط كاري مراجعين با فعاليت بيمه، ميزان تردد افراد ثالث در معرض خطر، حداكثر سرمايه ثالث در معرض خطر
كروكي محل فعاليت و پيرامون آن، مدت بيمه و ميزان تعهدات مورد درخواست مدت زمان بيمه، هزينه پزشكي هر نفر در هر حادثه، هزينه هاي پزشكي در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)، غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه، غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)، خسارت مالي در هر حادثه، خسارت مالي در طول مدت بيمه مشخص می شود.به منظور آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر بیمه مسئولیت مدنی ثالث ساختمانی، بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و بیمه مسئولیت شرکت های مسافرتی را مطالعه نمائید.