فرم پیشنهاد اشخاص ثالث ساختمانی

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما بیمه دانا

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث (ویژه عملیات ساختمانی)

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد شخص ثالث بیمه دانا را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربو ط به بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.

در این فرم اطلاعاتی همچون موارد زیر پرمی گردد:

نام كامل بيمه گذار (حقيقي / حقوقي )، نوع بيمه گذار: (دولتي خصوصي) شماره ملي/ شناسه ملي، كداقتصادي (شخص حقوقي)، نام كارگزار / نماينده و كد ،نشاني دقيق ، كد پستي و تلفن بيمه گذار، عمده ترين پروژه ها و فعاليت هايي كه توسط متقاضي بيمه طي پنج سال گذشته انجام شده است، تعداد حوادث در سه سال گذشته و شرح نوع حوادث ، شماره بيمه نامه سال قبل، نام بيمه گر قبليف مشخصات مورد بيمه و وضعيت پيرامون پروژه و موضوع و نشاني كامل محل فعاليت است.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

در ادامه این فرم اطلاعاتی در مورد با مشخصات مورد بيمه و وضعيت پيرامون پروژه معین می شود.

موقعيت ساختمان: شمالي جنوبي ساير، نوع اسكلت : فلزي بتني ساير، ابعاد زمين (طول و عرض)، مساحت زيربنا، نوع خاك محل گودبرداري، گزارش مكانيك خاك دارد؟ وضعيت گودبرداري؟ عمق گودبرداري، نحوه گودبرداري، اتمام گودبرداري، اتمام فونداسيون، نصب كامل اسكلت اتمام سقف ها، ساختمان با املاك مجاور داراي ديوار مشترك است ؟ سازه نگهبان دارد؟ ميزان تردد اشخاص ثالث و خودروهاي عبوري در اطراف پروژه مشخصات سازه ه اي

 بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی

در نهایت مدت زمان بیمه و میزان تعهدات مورد درخواست آن در مقابل کارگران ساختمانی مشخص میگردد:

 هزينه پزشكي هر نفر در هر حادثه، هزينه هاي پزشكي در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)، غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه، غرامت هاي فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)، خسارت مالي در هر حادثه، خسارت مالي در طول مدت بيمه