فرم پیشنهاد بیمه آسایش خانواده


پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع آسایش خانه و خانواده

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش بيمه نامه آتش سوزی با توجه به شرایط مندرج در صفحه بیمه آتش سوزی و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید
در این فرم برخی مشخصات عمومی پر شده و بیمه گر در قبال خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، زلزله ، سرقت با شکست حرز اثاثیه ، مسئولیت مدنی (مالی) در قبال اموال اشخاص ثالث(همسایگان همجوار)، غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه پزشکی بیمه گذار و افراد خانواده وی ، هزینه اجاره و اسکان موقت متعهد می گردد.

شرایط بیمه آتش سوزی

ساختمان وتاسیسات درمقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل 
لوازم و اثاثیه منزل مسکونی درمقابل خطرهای آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سیل
 لوازم و اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت با شکست حرز
همسایگان همجوار( درنتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار)
فوت و نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه در اثر وقوع خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل.
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه در اثر وقوع خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل.
هزینه اجاره و اسکان موقت ( آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سیل )  و هزینه اجاره

برای آگاهی انتخاب بهترین بیمه آتش سوزی  صفحه مربوط به طرح آتش سوزی بیمه دانا را مطالعه نمائید.