فرم پیشنهاد شخص ثالث

فرم پیشنهاد شخص ثالث

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و بیمه حوادث سرنشین

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث دانا را با توجه به شرایط و پوشش های  مطرح شده در صفحه بیمه شخص ثالث دانا آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید
در این فرم از شرکت سهامی بیمه دانا تقاضا می کنید که بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی با تعهدات قانونی و اختیاري مازاد بر آن و هـمچنین بیمه نامه حوادث راننده براي وسیله نقلیه با مشخصات و تعهدات مشخص را براي مدت مشخص صادر نماید و متعهد به پرداخت حق بیمه مربوطه به محض صدور بیمه نامه خواهید بود.

تعهدات فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث

 باتــوجه به افـزایش سالانه ارزش ریالی دیات و اینکه قسمتی از مـدت اعـتبار بیـمه نامه در سال آینده می باشد و بلحاظ امکان صدور احکام دادگاه در سالهاي بعد از صدور بیمه نامه در اخذ پوششهاي کافی دقت فرمایند
الف – بیمه مسئولیت مدنی
1. خسارت مالی 
2. صدمات جانی 
 ب – بیمه حوادث راننده
1. غرامت فوت

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی در امر جابجایی مسافر و عدم پرداخت اضافه نرخ مربوطه , خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث به نسبت مــلاك مــحاسبه و پرداخت قـرار خواهد گرفت. همچنین چنانچه تعـــداد سرنشینان وسیله نقلیه بیمه شده در زمان حادثه بیشتر از ظرفیت مـــجاز باشد تعهد بیمه گــر به نسبت محاسبه و اعمال می گردد. پاسخهاي فوق بر اساس اطلاع کامل بیمه گذار از اصل حسن نیت ( بیمه گذار مکلف است با دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بیمه گر اطلاعات راجــع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گـــر قـرار دهد , در غیر اینصورت قرارداد باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد) تنظیم گردیده و چنانچه پاسخی بر خلاف واقع داده شود , قرارداد بیمه باطل خواهد بود.