نحوه استفاده از خدمات تکميل درمان

باعنايت به راه اندازي سامانه سپاد در بسياري از مراکز بيمارستاني و پاراکلينيکي طرف قرارداد جهت صدور معرفينامه الکترونيکي، بيمه شدگان می توانند با ارائه کارت ملی پذيرش گردند(ليست مراکز درمانی دارای اين سامانه اعلام ميگردد)

در صورت غير فعال بودن سامانه سپاد در بيمارستان های طرف قرارداد،بيمه شدگان مي توانند جهت بستري در اين بيمارستانها ،به شعبه مرکزي بيمه دانا مراجعه نموده و با ارائه مدارک مورد نياز، معرفينامه اخذ و صرفاً با پرداخت هزينه هاي خارج از تعهد ، خدمات درماني از بيمارستان دريافت نمايند. با توجه به شبکه گسترده مراکز طرف قرارداد و جهت جلوگيري از پرداخت هزينه هاي مازاد، استفاده از اين مراکز اکيداً توصيه مي گردد.

الف) بستري بيمارستان

1- باعنايت به راه اندازي سامانه سپاد در بسياري از مراکز بيمارستاني و پاراکلينيکي طرف قرارداد جهت صدور معرفينامه الکترونيکي، بيمه شدگان می توانند با ارائه کارت ملی پذيرش گردند(ليست مراکز درمانی دارای اين سامانه اعلام ميگردد)

در صورت غير فعال بودن سامانه سپاد در بيمارستان های طرف قرارداد،بيمه شدگان مي توانند جهت بستري در اين بيمارستانها ،به شعبه مرکزي بيمه دانا مراجعه نموده و با ارائه مدارک مورد نياز، معرفينامه اخذ و صرفاً با پرداخت هزينه هاي خارج از تعهد ، خدمات درماني از بيمارستان دريافت نمايند. با توجه به شبکه گسترده مراکز طرف قرارداد و جهت جلوگيري از پرداخت هزينه هاي مازاد، استفاده از اين مراکز اکيداً توصيه مي گردد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفینامه مراکز درمانی طرف قرارداد در در شعبه

                                                      1-کپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار

2-کپي دستور پزشک مبني بر نوع عمل

3-اصل شناسنامه فرزندان مونث بالاي 18 سال

4-کپی کارت درمان بيمه دانا

2- بيمه شدگان در صورت بستري شدن در مراکز درماني غيرطرف قرارداد ، ضروري است پس از تسويه حساب با بيمارستان ، مدارک مورد نياز را تهيه و جهت اخذ مبلغ به بيمه دانا تحويل نمايند. بديهي است مبلغ پرداختي براساس ضوابط مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های بستری جراحی

                                             1- اصل صورتحساب بيمارستاني ممهور به مهر حسابداري

           2- تصوير برابر با اصل شرح عمل جراحي و بيهوشي ممهور به مهر پزشک جراحي و بيهوشي

            3- ريز خدمات انجام شده

           4- کپي صفحه اول دفترچه درماني بيمار

           5-کپی کارت درمان بيمه دانا

 


مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های بستری (درمان طبی)

                                                 1- اصل صورتحساب بيمارستاني ممهور به مهر حسابداري

2- تصوير برابر اصل شرح باليني و خلاصه پرونده بيمار

3- تصوير صفحه اول دفترچه درماني بيمار

4- کپي کارت درمان بيمه دانا

 

ب) هزينه هاي پاراکلينيک سرپايي

جهت دريافت هزينه هاي پاراکلينيک مندرج در قرارداد فی مابين مراکز غير طرف قرارداد، لازم است بيمه شده پس ازتسويه حساب با مراکز درماني مدارک ذيل را جهت محاسبه هزينه تحويل نمايد .

1- برگه دستور پزشک ممهور به مهر پزشک معالج

2- اصل قبض پرداختي ممهور به مهر مرکز درماني

3- تصوير جواب اقدام انجام شده

4- تصوير صفحه اول دفترچه بيمه درماني

در خصوص فيزيوتراپي، کار درماني ،گفتار درماني علاوه بر دستور پزشک معالج ، ارائه کارت مراجعات و رسيد دريافت وجه از مراکز فوق الاشاره ممهور به مهراقدام کننده الزامي است.

در خصوص اعمال مجاز سرپايي:      

                                                   1- گواهي از پزشک معالج مبني بر نوع عمل انجام شده و مبلغ دريافتي در دفترچه بيمه

       2-  در صورت وجود پاتولوژي تصوير جواب پاتولوژي ضميمه گردد

 

در خصوص پرداخت هزينه های اورتز و پروتز های خارج از بدن که در قرارداد فی ما بين قابل ارائه باشد مدارک ذيل مورد نياز می باشد.                              

  1-دستور پزشک متخصص اورتوپد يا مغز و اعصاب

  2-فاکتور معتبر  با مهر مرکز اورتوپدی فنی

Z درخصوص پرداخت هزينه سمعک، با دريافت فرمت سمعک از نماينده بيمه گر و تکميل آن توسط پزشک متخصص معالج به همراه فاکتور معتبر از مراکز خريد سمعک و کپی جواب اوديو متری و دستور پزشک متخصص به بيمه دانا تحويل گردد .

Z ويزيت صرفاً بر روي برگه مخصوص بيمار در دفترچه درمان و درج مبلغ دريافتي ، ممهور به مهر پزشک معالج پرداخت مي شود.Z دارو در صورت تعهد صرفاً بر روي برگه مخصوص بيمار در دفترچه درماني ممهور به مهر پزشک و داروخانه با پرينت کامپيوتري اخذشده از داروخانه ، درصورت نبود پرينت ريز اقلام دارويي تک تک بر روي نسخه قيمت زده و توسط داروخانه مهر گردد .

Z جهت پرداخت هزينه عينک، برگه اصلي دفترچه بيمه(برگ مخصوص مراکز درماني طرف قرارداد) حاوي دستور پزشک متخصص مبني بر شماره چشم و اصل فاکتور خريد با سر برگ عينک فروشی ممهور به مهر عينک سازي ارائه شود .

در خصوص هزينه های زير بيمه شده بايستی قبل از انجام  اعمال جراحی ،نسبت به  اخذ تائيديه از بيمه گر پايه و پزشک معتمد بيمه دانا اقدام نمايد.

 جراحی ماموپلاستی، بالن معده، چاقی مفرط، انحراف بينی، افتادگی پلک، انحراف چشم (استرابيسم)، جراحی واريس، انواع ترميم پلک و گوشه داخلی چشم و رفع عيوب انکساری چشم (ازجمله ليزيک ،لازک ،PRK، ... )