نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکی

يمه شدگان محترم مي توانند با انتخاب يکي از دو روش زير از خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.

الف: استفاده از مطبها و کلينيکهاي دندانپزشکي طرف قرارداد با شرکت بيمه دانا

ب: استفاده از مطبها و کلينيکهاي دندانپزشکي غير طرف قرارداد

بيمه شدگان محترم مي توانند با انتخاب يکي از دو روش زير از خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.

الف: استفاده از مطبها و کلينيکهاي دندانپزشکي طرف قرارداد با شرکت بيمه دانا

1.     مراکز آنلاين: در اين روش بيمه شده ويا اعضای خانواده به همراه دفترچه درمانی مستقيماً به مطب يا مرکز دندانپزشکی طرف قرارداد آنلاين جهت انجام اقدامات دندانپزشکی مراجعه و از خدمات بهره مند می گردند .

2.     مراکز غير آنلاين: در اين روش بيمه شده ويا اعضای خانواده به همراه دفترچه درمانی به شرکت بيمه دانا شعبه زاينده رود جهت گرفتن معرفينامه مراجعه می نمايند .

ب: استفاده از مطبها و کلينيکهاي دندانپزشکي غير طرف قرارداد

در اين روش بيمه شده مستقيماً به دندانپزشک غيرطرف قرارداد مراجعه و ضمن اخذ خدمات دندانپزشکي ، مدارک مربوطه را به شرح و نحوه ذيل از طريق نماينده مستقر، به شرکت بيمه دانا ارائه مي نمايد.

1. ريز خدمات و هزينه دريافت شده توسط پزشک معالج صرفاً در دفترچه درماني ثبت و با درج تاريخ و مهر دندانپزشک به شرکت بيمه دانا ارائه مي شود. (هزينه ثبت شده بر روي اوراقي غير از دفترچه درماني قابل پرداخت نخواهد بود)

2. پرداخت هزينه خدمات عصب کشي (درمان ريشه) ، جراحي دندانهاي نهفته در نسج نرم و سخت و روکش مشروط به ارائه گرافيهاي قبل و بعد از انجام عمل مي باشد .

3. هزينه ارتودنسي به شرط انجام ، صرفاً توسط متخصص ارتودنسي و با ارائه گرافيهاي OPG قبل و بعد از عمل و بعد از رويت بيمار قابل پرداخت است.(معاينه بعدازانجام کار،در محل شرکت بيمه دانا ويا توسط دندانپزشک معتمد بيمه دانا آقاي دکتر سلطاني انجام ميگردد)

4. در صورت نياز به انجام ايمپلنت اين عمل صرفاً توسط متخصص مرتبط (جراح فک و صورت ، جراح لثه ، متخصص پروتز) و فقط با ارائه گرافيهاي قبل وبعدازدرمان ورويت بيمارقابل پرداخت است.(معاينه بعدازانجام کاردرشرکت بيمه داناويادندانپزشک معتمدانجام ميگردد)

5. در صورت نياز به جراحي لثه، ارائه گرافيهاي OPG قبل و بعد از درمان الزامي بوده و اين عمل صرفاً بايد توسط متخصص جراحي لثه انجام پذيرد .

6. پرداخت هزينه جهت دست دندان مصنوعي وپلاک کرم کبالت مشروط به معاينه بعد از انجام کاردر شرکت بيمه داناوياتوسط دندانپزشک معتمد بيمه دانا ميباشد .

7. جهت ترميم بيش از 5 واحد دندان، ارسال راديوگرافي OPG يا بايت وينگ قبل و بعد الزامي مي باشد .

توجه 1: با عنايت به اينکه با استفاده از معرفينامه (آنلاين و غيرآنلاين)، بيمه شده صرفاً مبلغ فرانشيز قرارداد را پرداخت خواهد نمود و بعد از آن نياز به مراجعه به بيمه دانا و ارائه مدرک و دريافت هزينه ندارد، لذا استفاده از مراکز طرف قرارداد جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به بيمه شدگان ارجحيت دارد .

توجه 2 : خدمات دندانپزشکي ميبايست صرفاً توسط دندانپزشک انجام پذيرد و انجام خدمات توسط بهداشت کار دهان و دندان، دندانپزشکان تجربي و موارد مشابه قابل قبول نخواهد بود.

توجه3 : موارد اشاره شده فوق به صورت کلي مي باشد و پرداخت هر مورد هزينه منوط به داشتن هريک از تعهدات فوق الذکر در قرارداد مي باشد.

 

                                                                                                             شرکت بيمه دانا شعبه زاينده رود اصفهان

شماره تلفن مطب دندانپزشک معتمد آقاي دکتر سلطاني : 32284037

آدرس مطب : فلکه احمدآباد ، ابتداي خيابان جي ، جنب پارکينگ جي