نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکی

يمه شدگان محترم مي توانند با انتخاب يکي از دو روش زير از خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.

الف: استفاده از مطبها و کلينيکهاي دندانپزشکي طرف قرارداد با شرکت بيمه دانا

ب: استفاده از مطبها و کلينيکهاي دندانپزشکي غير طرف قرارداد