آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه دانا

آزمایشگاه بیمه دانا

آزمایشگاه بیمه دانا

آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه دانا

بیمه دانا جهت رفاه حال شما عزیزان با اکثر آزمایشگاه های اعم از دولتی و خصوصی قراداد دارد . جهت آگاهی از این مراکز لیست ضمیمه شده در آخر این صفحه را مطالعه فرمائید و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر   تعهدات بیمه تکیمل درمان دانا را مطالعه نمائید.

لیست آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه دانا

لیست آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه دانا در  فایل فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد این بیمه در ادامه پیوست گردیده است.