مراکز سنجش تراکم استخوان بیمه دانا

تراکم استخوان بیمه دانا

بیمه مرکز تراکم استخوان

مرکز تراکم استخوان بیمه دانا

در جدول زیر لیست مراکز سنجش تراکم استخوان طرف قرارداد با بیمه دانا آورده شده است. برای آگاهی بیشتر در مورد با این پوشش بیمه ای تعهدات بیمه تکیمل درمان دانا را مطالعه فرمائید.

ردیفمراکز تراکم استخوان طرف قرارداد بیمه دانانوع تخصصتلفنشهرآدرس مراکز طرف قرارداد بیمه دانا در اصفهان
1مركز سنجش تراكم استخوان نگار ايرانيان -اصفهان دكتر مرتضي ميرباقريسنجش تراکم استخوان32666264اصفهانخ بزرگمهر ابتداي هشت بهشت غربي ساختمان سروش طبقه چهارم واحد24