بیمه شکست ماشین آلات

بیمه نامه شکست ماشین آلاتبیمه شکست ماشین آلات Machinery Breakdown

در این نوع بیمه انواع ماشین آلات ، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ممکن است تحت پوشش قرار گیرند .بیمه شکست ماشین آلات نه تنها برای کارخانجات بزرگ که دارای واحد های بزرگ یا دستگاههای کاملاً خودکار جهت تولید هستند بلکه برای کارگاهای کوچک و متوسط نیز که شکست ماشین آلات نتایج مالی برای آنها در بر دارد ، مفید می باشد.