بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانیبیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی Civil Engineering Completed Risks

صاحبان و متصدیان سازه های مهندسی اغلب خواهان پوشش جامع برای جبران خسارت های وارده پس از تکمیل سازه و شروع بهره برداری از آن هستند .

از آنجا که بیمه های آتش سوزی برای چنین سازه هایی کافی نیست لذا ارائه بیمه نامه های مانند بیمه مهندسی سازه های تکمیل شده می تواند نیاز این گروه از بیمه گذاران را برطرف سازد .

خطراتی مانند سیل ، زلزله ، طوفان و خطرات ناشی از وضعیت زمین شناختی و خطرات مرتبط با عملیات و استفاده از امکانات سازه ها به موجب این بیمه تحت پوشش قرار می گیرند .سازه هایی زیر برای استفاده از بیمه های مهندسی ریسک های تکمیل شده ساختمانی مناسب می باشند :

راه ها ، اسکله ها ، تعمیرگاه کشتی ، باندهای فرودگاه ، دکل ها ی انتقال نیرو ، پل ها ، تونل ها ، کانال ها، شبکه آبیاری و زهکشی ، سدها ، مخازن آب ، سیستم فاضلاب و مانند اینها

بیمه سازه های تکمیل شده یکی از انواع بیمه مهندسی دانا است