بیمه تضمین کیفیت ساختمان(عیوب پنهان)

بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( عیوب پنهان)

مالكان ساختمانهاي مسكوني در حال احداث با اخذ اين بيمه نامه در هنگام شروع به ساخت، پوشش بيمه اي به مدت 10 سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار ساختماني، در قبال خساراتي مانند هرگونه نقص در سازه هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي نادرست، ساخت معيوب، به كارگيري مواد و مصالح معيوب كه در مدت اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام مي شود و در زمان صدور گواهي پايان كار و گواهي تائيد بازرس فني آشكار نشده باشد، خواهند داشت

بیمه تضمین کیفیت دانا یکی از انواع بیمه مهندسی دانا است.