بیمه حوادث


بیمه حوادث چیست

بیمه حوادث
امروزه رشد و توسعه تكنولوژي و صنعت كه ره آورد آن آرامش و آسايش براي مردم سراسر دنيا بوده است ، مخاطراتي را نيز به تبع گسترش تعاملهاي اجتماعي و اقتصادي در پي داشته است .
پيچيدگي روابط اجتماعي ، اداري و صنعتي ، لزوم درك و شناخت ما را نسبت به خطرات و عوامل بيروني دو چندان ساخته و ايجاد راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از حوادث احتمالي در آينده را ضرورت ميبخشد .
بي گمان بيمه مهمترين ابزار جهت كاهش اثرات مالي اينگونه حوادث است.
هدف بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازكارافتادگي و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه در طول مدت شبانه روز (24 ساعت) مي باشد .
دارنده اين نوع بيمه نامه در تمام نقاط ايران و دنيا داراي پوشش بيمه اي مي باشد .
پوشش هاي بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات

پوشش بیمه فوت در اثر حادثه :

در صورتي كه بيمه شده در اثر حادثه فوت نمايد ، شركت بيمه دانا سرمايه مورد تعهد را به استفاده كنندگان به طور يكجا پرداخت خواهد نمود.

پوشش بیمه نقص عضو در اثر حادثه :

در صورتي كه بيمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو گردد ، شركت بيمه دانا با توجه به ميزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوق را به بيمه شده پرداخت خواهد نمود .

پوشش بیمه ازكارافتادگي در اثر حادثه:

چنانچه بيمه شده بر اثر حادثه دچار ازكارافتادگي كلي و دائم گردد ، شركت بيمه دانا سرمايه مورد تعهد را به بيمه شده به طور كامل پرداخت مي نمايد .
هزينه هاي پزشكي : در صورتي كه بيمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزينه هاي درماني گردد ، شركت بيمه دانا در مورد بیمه حوادث دانا هزينه هاي درماني مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .
" در صورت افزايش سرمايه ، حق بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت "
توجه فرماييد كه :
حق بيمه هر فرد براساس شغل و ريسك شغلي ايشان و همچنين مبلغ سرمايه بيمه تعيين ميگردد .
خطرات ورزشي با درخواست بيمه گذار و با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي گيرد .
مدت بيمه نامه حوادث انفرادي يكسال تمام شمسي مي باشد و درپايان مدت، با درخواست بيمه گذار تمديد ميگردد .
حداقل سن متقاضی جهت پذيرش بيمه حوادث انفرادي 4 سال و حداكثر 79 سال مي باشد .