سوابق شغلی نمایندگی


سوابق شغلی

سوابق علمی و شغلی
-کارشناسی مدیریت بازرگانی
-ورود به صنعت بیمه در سال 1376
-تاسیس اولین شرکت خدمات بیمه ای دربیمه دانا
-عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای بهبان شهیر سپاهان در سال 1377
-اخذ پروانه نمایندگی بیمه دانا در سال 1380
-نماینده برتر کشور در بیمه دانا در سال 1387
-نماینده برتر کشور در بیمه دانا در سال 1388
-کسب مدال نقره از نمایندگان برتر کشور در سال 1389
-نماینده منتخب بیمه دانا در چهارمین کنفرانس کسب کار بیمه کشور
همکاری با شرکت های:
سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
شرکت مهندسی مرآت پولاد
شرکت مهندسی تابان نیرو سپاهان
شرکت تکادو
شرکت توکاریل
اتحادیه تاسیسات مکانیکی شهرستانها

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرکت مهندسی نسکادن
جمعی ازشرکتهای حمل و نقل استان اصفهان
آژانس مسافرتی یادمان
آژانس مسافرتی جهانگرد
آژانس مسافرتی مشیر
شرکت آسمان فراز،گپ
صدور در رشته های:
 شخص ثالث ،بدنه،باربری،آتش سوزی انواع  عمر،درمان، حوادث ,مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی،متصدیان حمل و نقل، قرارداد تضمین گمرک , مسافرت خارج از کشور